19 June 2018

Visserijsector gaat afslagen zelf controleren

Met ingang van vandaag controleert de visserijsector op de afslagen zelf de juiste maatvoering, kwaliteit en temperatuur van de aangelande vis. De sector neemt daarmee de controlerende rol van de NVWA over en breidt deze uit met eigen beheermaatregelen.

De zelfstandige controle is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de negen Nederlandse visafslagen, de zes producentenorganisaties (regionale samenwerkingsverbanden van vissers) en de organisatie van viskotters varend onder Engelse vlag. De organisatie van de controles en de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Controlecode Handelsnormen die sinds deze maand van kracht is. “De code gaat de sector helpen op een grondige en efficiënte manier te voldoen aan de Europese handelsnormen en de eigen beheermaatregelen (zoals uitputting quotum en minimummaat voor aanlanden) die de producentenorganisaties zijn overeengekomen. Het is voor ons als visafslagen en vissers een logische volgende stap om te borgen dat onze Nederlandse vis, schaal- en schelpdieren aan de hoogste internationale kwaliteitsstandaarden voldoen,” aldus Johan van Nieuwenhuijzen en Kees van Beveren, voorzitters van respectievelijk de koepelorganisaties van visafslagen (Nationaal Overleg Visafslagen (NOVA)) en producentenorganisaties, de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) in een toelichting op de nieuwe ontwikkeling.

Engelse vlagschepen
De NVWA – die blijft toezien op naleving van de wet- en regelgeving – is blij met de nieuwe ontwikkeling. “Dit sluit aan bij de bredere trend dat sectoren zelfcontrole uitvoeren,” aldus Richard van Buuren, teamleider bij de NVWA.
De Nederlandse visserijsector maakt Europees gezien met de organisatie van de aanlandcontroles een enorme stap voorwaarts, aldus Johan van Nieuwenhuijzen. Binnen de Producentenorganisaties (PO’s) worden al veel eigen maatregelen overeengekomen, waaronder minimummaat van aanlanden, weekendverboden en quotumuitputting. De naleving maakt nu ook onderdeel uit van de Controlecode Handelsnormen. “Ook de onder Engelse vlag varende vissers die zijn aangesloten bij de North Sea Fishermen’s Organisation hebben zich aan de code geconformeerd. Deze groep vertegenwoordigt een groot aandeel van de Nederlandse aanvoer dus extra bijzonder en belangrijk dat zij ook meedoen”, aldus CVO-voorzitter Kees van Beveren.

Kwaliteitsmedewerkers
Op alle visafslagen zijn het afgelopen halfjaar kwaliteitsmedewerkers opgeleid die de dagelijkse controles op onder meer versheid en maatvoering gaan uitvoeren. Ook worden de schepen drie keer per jaar volgens een uitgebreid protocol gecontroleerd. “De resultaten worden aan de vissers teruggekoppeld, zodat deze ook goed inzage heeft in wat de controleurs vaststellen,” aldus Johan van Nieuwenhuijzen.
Het externe kwaliteitsbureau Hakvoort Quality Service zal gaan toeziet op de controles en de registratie hiervan. Ook vindt jaarlijks een risico-inventarisatie plaats.

NOVA en CVO
Nationaal Overlegorgaan voor de Visafslagen (NOVA) is het samenwerkingsverband van de negen Nederlandse visafslagen. In de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) zijn alle producentenorganisaties aangesloten die actief zijn in de kottervisserij op de Noordzee, Waddenzee en kustwateren, Skagerrak en het Kanaal.